Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

1

25.05.2012, 13:55

RTL am Stream - DVB-T geet net

Salut...

Ech hun eigentlech selte Bedarf un der Televisioun, dofir hun ech kee Kabel/Satelitt etc. Well meng Madame awer amgaang ass letzebuergesch ze léieren, hate mir virun enger Zäit mol en klengen DVB-T-Receiver mat enger Zemmerantenn kaaft. Huet och gudd funktionéiert.

Lo si mer geplennert, an ech wollt dat erem a Betrieb huelen, mee do wou ech elo sinn (an der Stad, e besschen an engem Lach) gett et keen Empfang. Ech hun d'Zemmerantenn op de Späicher gehaangen, an et geet awer net duer.

Lo hat ech mer geduecht, ech streamen rtl.lu einfach op d'Televisioun. Mee leider hun se op hierer Websäit nemmen e Flash Player a keng Adress fir propper ze streamen.

Iddien?

3

30.05.2012, 11:52

@ganymedes, ech hun e Raspberry Pi elei leien, dorunner läit et net :-)

De Probleem deen ech hun, ass dass RTL anscheinend keng verstänneg Streamen offréiert...

4

30.05.2012, 12:01

Mol bäi RTL froën?
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

5

31.05.2012, 06:52

Hun'ch gemaach, Änder, mee do huet sech nach näischt beweegt... :-(

Ähnliche Themen