Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

21

23.03.2008, 22:53

Hydra, den Raisonnement vun de geklommenen Präisser kennt net duerch de Klimawandel: den Ueleg as net lo op eemol deier ginn, well d'Temperatur eropgeet. Den Ueleg get deier, well en emmer méi opwändeg ze förderen as an emmer méi verbraucht get - offer an demande. 'Spekulatioun' as jo och nemmen eng Facette vun offer an demande.

Dass ausserdeem d'Steieren op der Energie eropginn, as jo en Deel vum staatlechen Agreff, fir Energiespueren ze forcéiren. Dat si jo awer keng verlueren Suen, déi kommen eis jo och erem ze gudd.

Hi Johnny!

hei ass deng virtuell Mamm. :) 1973 hun së eis schon deen selwechten Kabes erziëlt. :) Deemols hun ech Quëtsch daat gegleewt.


:)

Et as jo ower noweisbar, dass China/Indien richteg vill wuessen a kafen.

1973 woer et eng OPEC-Geschicht, do hun se missen probéiren, wéi wäit se kennen goen. Mee am Moment förderen se nawell grousszügeg... ech sinn gespaant op Peak Oil, dat wäert d'Dynamik an der Geschicht nach ees ganz spannend änneren.

22

23.03.2008, 23:05

Majo @Johnny, deemols war et d'OPEC, elo sin et eis eegen Gouvernementer, ungedriwwen vun eisem Nobelpreisträger Al Gore. :)

Waat mengs du wéi egal et deenen all ass, op elo zevill CO2 an der Loft ass oder net. Déi interesséiert virun allem d'Geld. An mir Klautercher därfen bezuehlen. X(

Ech widerhuelen et nach eng Kéier. D'Energie därf net verbëtzt gin, och ech probéieren ze spuëren sou gudd ech kann, awer w.e.g. net mat mëngem Geld Schindluder bedreiwen!

23

24.03.2008, 09:21

Et deet mer leed, Hydra, mee ech verstinn et net. Wann ech Gouvernement wier, an et wier virun allem mäin Interet, souvill wéi méiglech Akzisen iwwert z.B. den Ueleg eranzehuelen, dann giff ech mech net op d'Klima beruffen. Ech giff op kee Fall d'Iddi erabrengen, dass Consommatioun vum Ueleg an éirengsenger Hinsicht schlecht wier an ze vermeiden as. Ech giff definitiv net spuersam Autoen finanziell förderen (déi 750 EUR sinn d'Akzisen vun 15-20000 km wäert, en plus brengt d'Spuerdeppchen duerno net sou vill Akzisen eran). A scho guer net giff ech engem fir en Passivhaus 30000 EUR Subsiden ginn, wann en duerno keng Energie méi braucht, déi kréien ech jo nie méi eran. Dee ganzen Zauber mat der Industrie an hieren Lobbyisten kéint ech mer och spueren...

24

24.03.2008, 11:41

@Johnny,

mir missten wëssen wéivill Accisen d'Gouvernement erankritt, an wéivill dovun erausgin. Ech wetten, et bleiwt hinnen vill iwreg. Oder Junker an Friden kënnen net méi rechnen. ?(

25

24.03.2008, 11:59

...oder Junker an Friden kënnen net méi rechnen. ?(
.. waat heescht hei nët méi , hues de schon en Affekoot gesin dee mat Zuëlen kann ëmgoen ,
ausser wann virun enger Zuël e Paragraphenzeeche steet.
Das sogenannte Theodizeeproblem :
Kann oder will Gott das Leid in dieser Welt und die Untaten seiner Kirchenmänner nicht verhindern?
Wenn er es nicht kann, ist er nicht allmächtig, wenn er es nicht will, dann ist er nicht allgütig !

26

24.03.2008, 12:12

@Johnny,

mir missten wëssen wéivill Accisen d'Gouvernement erankritt, an wéivill dovun erausgin. Ech wetten, et bleiwt hinnen vill iwreg. Oder Junker an Friden kënnen net méi rechnen. ?(


Dass mir am groussen a ganzen 'Irregularitéiten' am Budget hun, as jo en ganz anere Fall. An ech perséinlech hätt en Wäert derfir, wann grad sou Steieren wéi d'Akzisen um Bensinn och éirenswou zweckgebonn wieren an net an de Beamten hier Pensiounen ginn. Mee dass d'Hausse op den Bensinnsteieren d'Dépense un 'greng' Subsiden méi wéi ausgläicht, gleewen ech net. An souguer wann et - Joer iwwer Joer - géif duergoen: et mecht wirtschaftlech net vill Senn, spuersaam Verhalen ze belounen, wann een gäeren vill Consommatioun wellt.

27

24.03.2008, 15:02

Wees een wou ech fannen wéivill Geld den Gouvernement un Accisen op Benzin, Mazout etc erankritt? @Johnny sie gin mat der klenger Hand an huelen mat där grousser Hand. Déi Subsiden sin dach dofir geduecht, den Leit Sand an d'Aën ze stréën.

28

24.03.2008, 15:57

Gudden Owend
Et geet jo hiech hier op Ouschteren,
Hei en interessanten link : http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,542933,00.html
Wie et ausgesait waerten ons Nooperen an Briten erem voll op Atomenergie setzen, an des Technik nach weider exportieren an vill Fric domatter machen.
Die Energie huet aaner Risiken, mee stiesst weider keen Co2 aus.
Durfir... Atomenergie JO ! ,ouni Virbehalt .. an dobei déi Greng op de Mound schéissen mat hirer fanatëscher Naïvitéit !


Ech gesin dat e besschen aneschters. Atomenergie steisst vlait keen CO2 aus, doweinst sin dei Endprodukter awer net grad mei emweltfrendlech.
Et fenkt schons beim Ofbau vum Uran un. Uran ass en radioaktiven Stoff, kriebserregend. Besonneg den Edelgas Radon, deen beim Ofbau entsteht ass heichst gefeierlech. Secherheetsnormen an den Produktiounslänner sin och net emmer ganz heich (besonneg a mei aarmen Länner), och an Australien sin z.B. ganz vill Ureinwohner vun de Konsequenzen betraff (Krankheeten). Moralech fir mech opallefall net vertrietbar.
Atomenergie ass och just eng momentan Alternativ, an 100 Joer geseit dat vlait aneschters aus, well d' Uran-Virkommen genee sou verschwannen wei d' Uelechvirkommen an Kuelevirkommen.
Haaptproblem bleiwt awer de Secherheetsrisiko an den Atommüll, et ass net sou dat no Tchernobyl naischt mei keint gescheien. Virun engem Joer wier et baal a Schweden zwee mol zum Super-Gau komm. Dat hätt Konsequenzen fir ganz Europa. Atomanlagen sin natierlech och wonnerbar Ugreifszieler fir Terroristen.
Zum Atommüll muss een soen dat een Konsequenzen vun dem ganzen net kennt. Lo leien se schein deif ennert dem Buedem, wirklech gudd fir eis Emwelt ass et wahrscheinlech net.

Nach eps klenges satireches zum Thema :
http://youtube.com/watch?v=LJUX-B82O_E

29

24.03.2008, 16:04

Wees een wou ech fannen wéivill Geld den Gouvernement un Accisen op Benzin, Mazout etc erankritt? @Johnny sie gin mat der klenger Hand an huelen mat där grousser Hand. Déi Subsiden sin dach dofir geduecht, den Leit Sand an d'Aën ze stréën.
D'Recetten vun den Accisen belaafen sech op ~ 960 mio € , bei engem Gasamtbudget des Recettes vun 8,4 mia €
d.h. d'Accisen maachen ronn 1/9tel vum Gesamtbudget aus.
Hei nach eng Erklärung aus dem Budgetgesetz zu deem Thema :

Zitat

Recettes en provenance des droits d'accises
Les recettes qui sont comptabilisées à ce titre au budget de l'Etat comprennent à la fois des accises
communes UEBL et des accises autonomes luxembourgeoises. Ces recettes constituent l'essentiel des recettes
de l'Administration des Douanes.
Rappelons à cet égard qu'à partir du 1er janvier 2005, la contribution sociale sur le Diesel, dont le produit
est affecté directement au Fonds pour l'emploi, a été relevée de 12,5 cts/1000 litres. Un relèvement identique a
été effectué à partir du 1er janvier 2006, entraînant une plus-value de recettes de quelque 25,0 millions d'euros.
Ces relèvements sont dictés par la directive 2003/96/CE du Conseil et du Parlement Européen relative à
la taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Cette directive prévoit en effet une taxation uniforme
des produits énergétiques et de l'électricité.
La loi budgétaire de 2006 a introduit également une modification de la structure de la taxation de
l’électricité, exigences de la directive 2003/54/CE relative au marché de l’électricité et de la directive
2003/96/CE prémentionnée.
Une disposition nouvelle a également été inscrite dans la loi budgétaire de 2006 en vue de défiscaliser la
proportion de biocarburant contenu dans le Diesel et l’essence. Les directives 2003/30/CE visant à promouvoir
l’utilisation de biocarburants ou d’autres carburants renouvelables dans les transports et la directive
2003/96/CE prémentionnée en tracent le cadre communautaire. Le déchet fiscal maximum se chiffre à quelque
30 millions d'euros pour l'exercice 2006, dans l'hypothèse ou tous les carburants étaient remplacés par les
mélanges.
Das sogenannte Theodizeeproblem :
Kann oder will Gott das Leid in dieser Welt und die Untaten seiner Kirchenmänner nicht verhindern?
Wenn er es nicht kann, ist er nicht allmächtig, wenn er es nicht will, dann ist er nicht allgütig !

30

24.03.2008, 17:02

Wees een wou ech fannen wéivill Geld den Gouvernement un Accisen op Benzin, Mazout etc erankritt? @Johnny sie gin mat der klenger Hand an huelen mat där grousser Hand. Déi Subsiden sin dach dofir geduecht, den Leit Sand an d'Aën ze stréën.


Ech weess net, op ech Sand an d'Aen gestreet kréien - ech rechnen et sou: wann ech 750 EUR fir en spuersamen Auto kréien, dann as dat en Offset vun den Accisen op ronn 1000 Liter Sprit. Dat get bei 5 Liter op 100 eng 20000 km, déi ech steierfräi tanken. An och duerno hellt de Staat manner an wéi wann ech en Auto mat engem Verbrauch vun 8 Liter kaaft hätt.

Wann ech en konventionellt Haus bauen, bezuelen ech all Joer vläit 2000 EUR Mazout, dovunner d'Halschecht Steieren, 1000 EUR d'Joer. Wann ech en Passivhaus bauen, kréien ech 30000+ EUR Subside, déi meng zousätzlech Käschten zum gudden Deel decken, an ech kaafen kee Mazout méi. 1000 EUR d'Joer u mer verluer.

Dass, wann mol jiddereen dat mescht, Steieren mussen soss enzwousch hierkommen sinn mer eis eens. Energiespueren as steierlech net op éiweg förderbar, vläit nemmen e puer Joer laang, well eis Beamtenpensioune mussen jo weiderhin bezuelt ginn ;)

Mee ech gesinn et nach emmer sou, dass, wann et em d'Souen giff goen, keen Senn mecht, Klimawandel als Vierwand ze huelen.

31

24.03.2008, 18:06

@Johnny,

Ech haat emol eng Kéier gekuckt waat ë passiv-Haus méi kascht. Daat waren awer méi wéi 30.000.- Euro. ?(

32

24.03.2008, 18:49

@Johnny,

Ech haat emol eng Kéier gekuckt waat ë passiv-Haus méi kascht. Daat waren awer méi wéi 30.000.- Euro. ?(


Ech si jo am Moment amgaang ze kucken, an allgemeng get et eng 10-15% méi deier wéi en konventionellt Haus. Bei engem 300000-EUR-Haus kann dat nawell duergoen.

Och wann et net genau duergeet, op d'laang Weil rentéiert et sech op jiddfer Fall - 2000 EUR d'Joer Heizungskäschten spueren, Joer op Joer, as jo net schlecht. An sou wéi d'Präisser sech entweckelen, bleiwt et jo net bei deenen...

33

24.03.2008, 19:43


Ech si jo am Moment amgaang ze kucken, an allgemeng get et eng 10-15% méi deier wéi en konventionellt Haus. Bei engem 300000-EUR-Haus kann dat nawell duergoen.

Och wann et net genau duergeet, op d'laang Weil rentéiert et sech op jiddfer Fall - 2000 EUR d'Joer Heizungskäschten spueren, Joer op Joer, as jo net schlecht. An sou wéi d'Präisser sech entweckelen, bleiwt et jo net bei deenen...
Jo richteg, mee wou bleiwen dann elo déi Accisen um Mazout déi's du solls spueren, laut där virëgter Rechnung?

34

24.03.2008, 19:45


Ech si jo am Moment amgaang ze kucken, an allgemeng get et eng 10-15% méi deier wéi en konventionellt Haus. Bei engem 300000-EUR-Haus kann dat nawell duergoen.

Och wann et net genau duergeet, op d'laang Weil rentéiert et sech op jiddfer Fall - 2000 EUR d'Joer Heizungskäschten spueren, Joer op Joer, as jo net schlecht. An sou wéi d'Präisser sech entweckelen, bleiwt et jo net bei deenen...
Jo richteg, mee wou bleiwen dann elo déi Accisen um Mazout déi's du solls spueren, laut där virëgter Rechnung?


Ech weess lo net genau, wou den Mazoutspräis drun as, dofir muss ech schätzen, mee wann ech mat engem Passivhaus keen Mazout méi brauch, spueren ech déi jo.

35

26.03.2008, 07:48

E ganz interessanten Artikel zum Thema wéi ech fannen: http://www.pi-news.net/2008/03/klimaerwa…he-betrachtung/
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

36

27.03.2008, 19:29

E ganz interessanten Artikel zum Thema wéi ech fannen: http://www.pi-news.net/2008/03/klimaerwa…he-betrachtung/
Ech hu mer deen ausgezeechneten Artikel oofgespeichert,
an zéihen mer ën iwer de Weekend op d'Long .
Das sogenannte Theodizeeproblem :
Kann oder will Gott das Leid in dieser Welt und die Untaten seiner Kirchenmänner nicht verhindern?
Wenn er es nicht kann, ist er nicht allmächtig, wenn er es nicht will, dann ist er nicht allgütig !

37

07.04.2008, 22:31

Bauere-Regel, wëssenschaftlech bewisen !

:!: Wann ët am Abrëll stiermt oder schneit,
dann ass de Mee wiirklech nët méi wäit !
Das sogenannte Theodizeeproblem :
Kann oder will Gott das Leid in dieser Welt und die Untaten seiner Kirchenmänner nicht verhindern?
Wenn er es nicht kann, ist er nicht allmächtig, wenn er es nicht will, dann ist er nicht allgütig !

38

07.04.2008, 22:58

Haal op @Meckerjang, ech hun d'Flemm. Sin awer frou, dass d'Baueren woussten dass noom Abrëll den Mée kënnt. :)

Jempi

Administrator

Beiträge: 2 590

Wohnort: Beim neien Prisong

Beruf: Meckerer

  • Nachricht senden

39

12.04.2008, 17:32

RE: Bauere-Regel, wëssenschaftlech bewisen !

:!: Wann ët am Abrëll stiermt oder schneit,
dann ass de Mee wiirklech nët méi wäit !

mJANG,

Hei ass nach eng, déi ëmmer stëmmt, kann een an e puer Wochen och nees selwer kontrolléieren:

Gewitter im Mai,
ist der April vorbei!
"Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it."
Mark Twain

40

12.04.2008, 18:07

RE: RE: Bauere-Regel, wëssenschaftlech bewisen !

mJANG,
Hei ass nach eng, déi ëmmer stëmmt, kann een an e puer Wochen och nees selwer kontrolléieren:
Gewitter im Mai,
ist der April vorbei!
mat folgender Bauernregel kann een daat nach méi genau an aktuell formuléieren :

An jedem Samstag 12. April 2008 sollte man beachten,
dass es dann noch exakt 256 Tage sind bis Weihnachten.
Das sogenannte Theodizeeproblem :
Kann oder will Gott das Leid in dieser Welt und die Untaten seiner Kirchenmänner nicht verhindern?
Wenn er es nicht kann, ist er nicht allmächtig, wenn er es nicht will, dann ist er nicht allgütig !