Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

1

04.04.2009, 11:43

Zänndokter

Salut

Ka vleit ee mir ee gudden Zänndokter empfehlen, deen Erfahrung mat Implantater huet ? Wär net schlecht wann en och nach géif letzebuergesch schwetzen...

Wann en dann och nach gläichzeitech Kroune maache kéint, dat wär perfekt, mee meeschtens sin déi jo op eppes spezialiséiert.

Merci am Viraus

Misch

2

04.04.2009, 13:35

RE: Zänndokter

Salut
Ka vleit ee mir ee gudden Zänndokter empfehlen, deen Erfahrung mat Implantater huet ? Wär net schlecht wann en och nach géif letzebuergesch schwetzen...
Wann en dann och nach gläichzeitech Kroune maache kéint, dat wär perfekt, mee meeschtens sin déi jo op eppes spezialiséiert.
... Moië Misch,
ech war bis elo ëmmer zefridden mam Dr Serge Mercatoris zu Walfer, e lëtzebuerger Zänndokter mat Zahntechniker am Haus.
Das sogenannte Theodizeeproblem :
Kann oder will Gott das Leid in dieser Welt und die Untaten seiner Kirchenmänner nicht verhindern?
Wenn er es nicht kann, ist er nicht allmächtig, wenn er es nicht will, dann ist er nicht allgütig !

3

04.04.2009, 19:31

Ech war och jorelang beim Mercatoris. Dén ass ok.

4

04.04.2009, 20:50

Wow, hätt net geduecht dat sou schnell eng Äntwert kéim...
Wann direkt 2 Läit fir dee Mënsch schwetzen, dat as jo ee gutt Zeechen.
Am Fong hun ech zwar éischter een hei am Minett gesicht, mee Walfer as jo net sou wäit.
Sidd dir dann all zefridde mat den Implantater ? Halen se ? Ech ka mech nach emmer net richteg entscheeden
teschent engem Implantat an enger Kroun. An dee kann also och Kroune maachen ?

Merci nach emols

5

06.04.2009, 08:27

Eng Kroun setzt der geif ech soen all Zänndokter.Implantater muss de schong en sichen.
As eng Saach vum Budget. Gesondheetskees iwerhellt et net . Vir de Recht muss de en gudd Zännflesch hun .Gedold et dauert an et bedarf enger Regemeisseger Kontroll.
Kenn der awer leider net mat engem Numm weider hellefen

6

06.04.2009, 11:59

Wow, hätt net geduecht dat sou schnell eng Äntwert kéim...
Wann direkt 2 Läit fir dee Mënsch schwetzen, dat as jo ee gutt Zeechen.
Am Fong hun ech zwar éischter een hei am Minett gesicht, mee Walfer as jo net sou wäit.
Sidd dir dann all zefridde mat den Implantater ? Halen se ? Ech ka mech nach emmer net richteg entscheeden
teschent engem Implantat an enger Kroun. An dee kann also och Kroune maachen ?
... oder probéier ët emool bei dësem ! , deen huet e.a. Implantologie studéiert !
Das sogenannte Theodizeeproblem :
Kann oder will Gott das Leid in dieser Welt und die Untaten seiner Kirchenmänner nicht verhindern?
Wenn er es nicht kann, ist er nicht allmächtig, wenn er es nicht will, dann ist er nicht allgütig !

7

06.04.2009, 19:37

Hm, merci

Am beschten ech gi mir der mol puer ukucken, well et as ee Schneidezannt, deen ersaat muss gin an dat soll herno net egal wéi ausgesin.

Mee ech denke mer, wann den Implantat net hällt, kann ech mir emmer nach eng Kroun maache loossen, oder besser gesot drei, well déi Zänn lénks a rieds musse jo dann och oofgeschlaff gin asw. Firwat huet déi sch..ss Wuerzel sech och missten entzünden... tschö X(

Kennt vleit een den Dr Suchail Pascal vu Schëffleng ?