Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

1

25.06.2010, 17:42

Vun onser Arméie, der NATO an onsen internationalen Verpflichtungen

no der neier Hall um Härebierg, onsem Fliger, onsen Drohnen an den 48 Dingoen leescht Lëtzebuerg sech dann och elo Missilen....

natierlech nëmmen weens dem biesem Ennemi, an fir ons demokratesch a sozial Acquisen géint aner Wäertesysteemer ze verdeedegen 8)

ëmmerhinn hunn mer dann elo eppes fir die nei Haal um Härebierg ze fëllen

bleift ze hoffen datt keen esou en Missile op en Dingo lassgeet am Äifer vum Gefecht....;)

hei d original News vun gëschter


zitat UPI

Newsletter Luxembourg chooses Saab anti-tank weapon

LUXEMBOURG, June 24 (UPI) -- Luxembourg is the fourth country to select the next-generation, one-man light anti-tank weapon developed by Saab AB and made by Thales in Northern Ireland.

The NLAW is a portable, top-attack, fire-and-forget weapon weighing around 28 pounds. Combat range is 22-440 yards for a moving target but up to 650 yards for a stationary object. It also can be operated in any weather conditions.

Other features include the missiles integrated in a re-loadable launcher, night-vision capability, proximity fuses that can't be jammed and a confined-space capability.

The weapons system entered service last year with Swedish, British and Finnish armies, although after some technical delays. Some production takes place in Finland and Sweden.

Saab AB said it is confident that the Luxembourg deal will be the start of more export orders for the weapon after more than a decade in development.

"NLAW is a unique weapon system that provides the individual soldier with a true anti-tank capability," said Anders Haster, NLAW product manager.

"The system has no real competitors on the market and the fact that a fourth customer now has chosen NLAW is another proof of the system's capacity. We see a lot of customer interest for NLAW and its unique capabilities from all parts of the world."

In June 1999, the British army announced it had chosen Saab AB's NLAW as one of two preferred bidders for a portable anti-tank weapon it wanted in service by 2006.

In mid 2002, Swedish and British defense authorities contracted their Joint NLAW System program to Saab Bofors Dynamics AB.

Saab AB entered into an agreement with Thales Air Defense, formerly Shorts Missile Systems, in Belfast as part of a large consortium known as NLAW UK Team. The contract for Swedish and U.K. requirements was expected to be worth around $595 million.

Other partners included BAE Systems Avionics, BAE Systems subsidiary Royal Ordnance Rocket Motors, EPS Logistics Technology, Express Engineering, FR-HiTEMP, Leafield Engineering, MetalWeb, ICI-Nobel Enterprises, NP Aerospace, Raytheon Systems and Thales Missile Electronics.

Finland selected the NLAW in June 2007 and production began in 2008.

Successful tests of the NLAW were conducted in 2009 in an undisclosed country in the Persian Gulf region. Nine missiles were launched against moving, hull-down and soft targets under severe desert conditions of sand, dust and high temperatures, Saab Bofors Dynamics said.

Saab AB claims the weapon is the "first-ever, non-expert, single-soldier, short-range, anti-tank missile, that rapidly knocks out any main battle tank in just one shot by striking it from above." This makes it especially suitable for knocking out tanks in confined areas such as tight urban environments, Saab AB said.

The "overflying top-attack" means the missile or artillery shell attacks the target from above where the armor is usually thinnest. The missile is launched about 1 yard above the line of sight and ideally will penetrate at a 90-degree angle to the attacked surface.

A predicted line-of-sight guidance allows the missile to automatically receive information about target speed from the operator's target-tracking and aiming operations, taken 2 to 3 seconds before launch. After a low-firing-signature "soft" launch, the main missile rocket motor ignites and the missile follows a predicted trajectory at a constant altitude above the line of sight. The time of flight to a target at 440 yards meters is around 2 seconds.

If there is a fly-past, the missile will self-destruct at about 1,100 yards.

Saab AB also claims the NLAW "is easy to learn and use," with all training done on simulators. "The weapon is completely maintenance free."
http://www.upi.com/Business_News/Securit…75001277375160/


d lux-wort online huet dann och d Meldung fonnt an redaktionnell opbereet an weess stolz an begeeschtert ze beriichten .......


zitat

Armee
Luxemburg kauft schwedische Panzerabwehrraketen

Einmannwaffe gilt als besonders geeignet für Kampfhandlungen in urbanem Gebiet


Nach Großbritannien, Schweden und Finnland ist Luxemburg das vierte Land, das die NLAW-Panzerabwehrrakete bestellt hat. Die „Next generation Light Antitank Weapon” gilt als besonders geeignet für Kriegsführung im urbanen Gebiet. Die neuartige Einmannwaffe überfliegt ihr Ziel und greift dieses dann von oben an – dort wo die Panzerung am leichtesten ist.

Die NLAW erlaubt es, so der Hersteller Saab Bofors Dynamics, einem einzelnen Soldaten einen Panzer mit nur einem einzigen Schuss zu zerstören. Der Soldat braucht das Ziel nur fünf Sekunden anzuvisieren, der Computer rechnet dann die optimale Flugbahn aus. Die Lenkwaffe steuert das Ziel dann eigenständig, nach dem „fire and forget“- Prinzip an.

Die Rakete explodiert nicht etwa wie üblich beim Einschlag, sondern überfliegt das Ziel und trifft dieses dann von oben – wo es am wenigsten gepanzert ist. Herstellerangaben zufolge ist die 12,5 kg schwere Waffe in allen Gebieten einsetzbar – sogar in dicht bebauten Städten. Die Reichweite liegt zwischen 20 und 600 Metern
http://www.wort.lu/wort/web/letzebuerg/a…wehrraketen.php

bleift ze hoffen datt den Missile dann awer eventuell explodéiert wann en enzwousch den Objet trefft......... :thumbsup:
wou sin ech drun ?

de richtege Wee : "Ne rien nier à priori, ne rien affirmer sans preuve."

"Deception is a state of mind and the mind of the State" :thumbup:

2

25.06.2010, 18:48

...leescht Lëtzebuerg sech dann och elo Missilen....


Daat do ass awer elo neischt neits, esou Geschiir hat d'Arméi dach nach ëmmer.
No Energa, Bazooka (selwer nach domat geschoss), TOW asw... ass et elo eben NLAW.

Dat kann een just als Update gesinn, méi nët.

En bon ami...nilles

3

26.06.2010, 08:42

@ nilles

sécher et ass en upgrade an ons zaldoten sollen jo och korrekt equipéiert sinn

d fro wou ech mer stellen wou d Equipement dann soll gebraucht ginn, villäicht fir den Iran ze iwwerfalen ;)

mer kréien jo ëmmer gesot datt ons Arméie fir humanitär Déngschter soll bereet stoen

gient den neien Ennemi vun haut, d' Terroristen an Bommeleeër hëllefen dës Missilen net vill

an dësen "Krisenzäiten" wou iwwerall gespuert soll ginn an esouguer schoulen fir ons Kanner net gebaut ginn fir ze spueren, ginn d Depensen fir militär an d Luucht
wou sin ech drun ?

de richtege Wee : "Ne rien nier à priori, ne rien affirmer sans preuve."

"Deception is a state of mind and the mind of the State" :thumbup:

4

26.06.2010, 14:20

d fro wou ech mer stellen wou d Equipement dann soll gebraucht ginn, villäicht fir den Iran ze iwwerfalen


Deng Fro féiert onweigerlech zu der kruzialer Fro: Wéini get d'Arméi iwwerhaapt gebraucht?
Wann aus der enzech richtecher Äntwert -eben ni- déi enzech richtech Konsequenz geng gezunn gin,
wier d'Fro vum Equipement och geleisst.

Emgedreit geet et net.

Wien fir eng Arméi ze legitiméieren oder dem Vollek schmackhaft ze machen, an Zäiten wou et
keen kloeren Feind méi get, mat eben "humanitären Asetz" könnt bedreift selwer en Asatz un der
Volleksveraaschungsfront! Fir esou Saachen ginn et weltwäit Organisatiounen déi den Job machen,
do brauch et keng deier Arméi.

Ech léieren awer gären bei. Wien mech kann iwwerzegen dass et eng humanitär Aktioun ass am Afghanistan
den Taliban de Baart ze machen...OK!

Et ass natierlech nët einfach an Zäiten wou et keen Warschauer Pakt an keen béisen Russ mat der Dampwalz
méi get, déi enorm militäresch Dépensen ze rechtfertechen, virun allem wann an esou wichtechen Beräicher
ewéi der Bildung oder eben hirer Infrastruktur muss gespuert ginn well den sougenannten "Lëtzebuerger Modell"
am Aasch ass.

En bon ami...nilles

5

28.06.2010, 10:38

Di läscht Zäit gett an allen Europäeschen Länner opgerüst an zwar nett fir sech no baussen ze schützen, mais fir sech no bannen ze schützen. Ett gett an de nächsten Joeren matt groussen Onrouen gerechent, wéint der aktueller Krisensituatioun di sech nach wäert steigeren (Beispill Griechenland). An do huet Lëtzebuerg nun emol groussen "Nohuelbedarf"!

6

29.06.2010, 21:29

@ganymedes

Fir en Opstand nidder ze schloen, geng et am Ländchen un Waffen an Munitioun net feelen. Et wären vill Leit
paff wann se weissten wat esou doremmer gehort get!

Wann een Nohuelbedarf besteet, dann beim Effektiv vun der Force Publique. Do geng et am Fall vun enger
eierbarer Revolte mat 2000 Männecher net onbedengt duer goen.

En plus, huet eis d'Geschicht geléiert, dass Leit déi determineiert sinn an sech veraascht genuch fillen net
méi ze stoppen sinn. Do helleft dann neischt méi.

En bon ami...nilles

7

29.06.2010, 21:46

virun 3 Joer ass jo schonns emol präventiv d Gesetz geännert ginn vum onsem justiss an poliss minister

5. (L. 21 décembre 2007) En temps de paix, les militaires gradés ou non, ainsi que les gardiens de l’armée à statut civil, qui, en exécution des ordres reçus, sont de faction devant un bâtiment public ou privé, une caserne, un camp, un dépôt ou une installation militaire ou des points et espaces vitaux peuvent faire usage de leurs armes dans les cas et sous les conditions spécifiées aux numéros 1 et 3 de l’article 1er et au numéro 1 de l’article 2 qui précèdent, ainsi que contre ceux qui tentent de leur enlever leurs armes.
Lorsqu’une personne non identifiée, ou identifiée comme n’étant pas autorisée à être sur les lieux, s’approche d’une manière suspecte des bâtiments, camps, dépôt, installations et points sensibles qu’elles gardent, les sentinelles feront deux sommations à haute voix: «Halte! Poste militaire!»; si la personne ne s’arrête pas, les sentinelles crient: «Halte ou je fais feu»; si le suspect ne s’arrête pas immédiatement, l’usage des armes est autorisé.

Si une personne non autorisée est trouvée dans une enceinte militaire réservée ou protégée, l’usage des armes est autorisé après une sommation «Halte ou je fais feu», si la personne ne s’arrête pas, ou cherche à fuir pour se soustraire
à son identification ou à son arrestation.
http://www.legilux.public.lu/leg/textesc…iales/FORCE.pdf
wou sin ech drun ?

de richtege Wee : "Ne rien nier à priori, ne rien affirmer sans preuve."

"Deception is a state of mind and the mind of the State" :thumbup:

8

30.06.2010, 11:29

Fir eng méi vollstännech Informatioun, an fir dass net zevill schwaaz gesinn get:
Beim Waffengebrauch huet sech neischt geännert! Scheissen no 3 Sommatiounen war nach ëmmer esou!

Zu menger Zäit "op der Garde" haten mir genee déi selwecht Uerder iwwert den Waffengebrauch.Woubei
ech iwwerzegt sinn dass et am Echtfall ni am Liewen zu 3 Sommatiounen kennt!!!

Wann eeen do steet eppes ze bewaachen, steet een jo net onbedengt do fir brong ze ginn. Et gëllt dofir
ze souegen dass neischt un den "objet de garde" kennt an selbstverständlech och z'iwwerliewen. Et
verdréit een während der Zäit selbstverständlech keen Spaass soss geet et gären an d'Box.

Trotzdem, scheissen d'Lëtzebuerger (genee ewéi d'Preisen) net esou séier. Ech hunn zu menger Zäit bei
der Spuerkees an der Staad (war demols vun der Arméi bewaacht) eng kleng Attack op meng Persoun mat
engem kräftechen Fouss an den Aasch ofgewiert.

En bon ami...nilles

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nilles« (30.06.2010, 11:47)


9

01.07.2010, 13:05

Trotzdem, scheissen d'Lëtzebuerger (genee ewéi d'Preisen) net esou séier.

Pardon, wéi war dat deemols viirun dem ARBED-Verwaltungsgebai wéi op e Journalist geschoss gouf? War de Mann 3 mol gewarnt gin?

10

01.07.2010, 15:48

Pardon, wéi war dat deemols viirun dem ARBED-Verwaltungsgebai wéi op e Journalist geschoss gouf? War de Mann 3 mol gewarnt gin?


Ech kann leider nët beurteelen wat demools bei der Arbed geschitt ass. Déi eenzeg Informatiounen
déi ech hunn staamen aus der lëtzebuerger (online-)Press. Wäert also gleich Null.

Ech ënnerloossen et och elo hei mat Mutmassungen ze kommen.

Et brengt awer sëcherlech neischt wann esou een Tëschefall, sou bedauerlech wéi et och ass, zur
Regel erhuewen get.

Der lëtzebuerger Police kann een bestëmmt vill virgeheien, awer nët dass ze schnell geschoss get.
Am Konträr, d'Waff get net emol gezunn, an dat an Situatiounen wou ech esou guer längst gezunn hätt.


En bon ami...nilles

11

27.07.2010, 21:59

Solidaritätssteuer fir den AFGHANISTAN den kierfecht vun den Supermächten

am lux-wortchen ass haut dann en interessanten commentaire ze liesen

den uerder koum bestemmt direkt vum lampertsbierg, nodeems am laendchen bieses ze liesen wor en freiden......
soll eisen wacl josy an der pensioun sinn datt den ady elo d releve muss huelen ??? ;)

zitat lux-wort

Die Freiheit des Westens, unsere Freiheit, wird noch immer am Hindukusch verteidigt
. Das einprägsame Wort des ehemaligen deutschen Verteidigungsministers Peter Struck bleibt auch nach den gestern im Internet veröffentlichten, schockierenden Geheimdokumenten noch wahr.

Im LW-Interview erinnert Isaf-Sprecher General Josef D. Blotz daran, dass es der Nato-Truppe unter UN-Mandat in erster Linie um den Wiederaufbau und um Perspektiven für das Land der Afghanen geht. Die Interessen des Westens und die Interessen Afghanistans sind hier also durchaus deckungsgleich. Denn nur durch ein freies Afghanistan kann auch die Freiheit im Westen geschützt werden. Und nur durch ein sicheres Land am Hindukusch kann auch die Sicherheit zwischen Ardennen und Alpen gewährleistet werden. Oft wird dabei der Kampf um Afghanistan als „New Great Game“ bezeichnet. Doch die schwierige Arbeit der Soldaten vor Ort ist alles andere als ein Spiel: Sie ist allzu oft bitterer Ernst.

Doch gibt es eine Alternative zum Afghanistan-Einsatz? Wie sonst soll man gegen Taliban und Terror vorgehen? Petraeus tut das einzig Richtige und greift die gewaltbereiten und gewalttätigen Extremisten in ihren Hochburgen an. Und er verbindet beim Aufbau des Landes politische, wirtschaftliche, soziale und militärische Elemente. Vermutlich wird es der Star-General mit seiner „Clausewitz à l'envers“-Strategie schaffen, dass Karsai 2014 sicherheitspolitisch übernehmen kann. Und dass auch der Westen sowohl sicher als auch frei bleibt.
http://www.wort.lu/wort/web/meinungen/ko…-ae-lenvers.php

hei den artikel aus dem laendchen

zitat

Außenminister Jean Asselborn hatte es sich nicht nehmen lassen, am Dienstag einer atemberaubenden Veranstaltung in Afghanistan beizuwohnen. Über 70 Delegationen waren unter höchstem militärischem Begleitschutz überfallartig in Kabul gelandet, hatten sich, hermetisch von der Wirklichkeit abgeschirmt, in einer Militärfestung eingebunkert, einigen Propagandareden zugehört und rasch wieder die Flucht ergriffen, froh, mit heiler Haut davon gekommen zu sein. Jean Asselborn hatte dies in einer zweiminütigen Intervention einen Beitrag genannt, um „eine blühende Zukunft für das afghanische Volk aufzubauen“. Denn es sollen ungefragt „funktionsfähige Institutionen auf der Grundlage des Gesetzes, der Menschenreche und der Prinzipien guter Staatsführung“ in einem rückständigen Land eingerichtet werden, das seine eigene, wenn auch hierzulande unbeliebte Governance besitzt.

Offizielles Ergebnis der Veranstaltung waren die Begeisterung für einen Pakt des von seinem Volk als US-Marionette angesehenen Präsidenten Hamid Karzai mit besagtem Volk und das Versprechen, in drei Jahren dem Präsidenten die militärische Kontrolle über sein Land zu übertragen. Vorausgesetzt natürlich, dass die USA bis dahin die militärische Kontrolle erst einmal gewonnen haben. Was nach neun Jahren erfolglosem Krieg und den Erfahrungen von Vietnam bis Somalia nicht selbstverständlich ist.

Luxemburgs Beitrag zu dem neunjährigen Krieg beziffert sich inzwischen auf 40 Millionen Euro, wie der Außenminister in Kabul stolz vorrechnete, sowie die Kosten für die Entsendung von bisher neun am Flughafen von Kabul stationierten Soldaten. 40 Millionen Euro für den Afghanistankrieg ist ein ansehnlicher Betrag, denn er entspricht der Summe, die der Staat nächstes Jahr durch eine Erhöhung der Solidaritätssteuer zusätzlich einnehmen will. Deshalb könnte es schon überraschen, dass die Bezuschussung des Afghanistankriegs hierzulande kein Thema ist, und dies um so mehr, als diese Ausgabe angesichts der Ausweglosigkeit des Kriegs als hinausgeworfenes Geld erscheint. Doch weder hält es die Regierung für nötig, die Beteiligung zu rechtfertigen, noch die Opposition, sie zu kritisieren.

Statt nach Komplotttheorien und Zensurmaßnahmen zu suchen, soll man die nächstliegende Erklärung für die Abwesenheit jeder Diskussion für die richtige halten: Eine Diskussion wird überflüssig, wenn sich alle einig sind. Regierung und Opposition scheinen sich einig, dass selbst in Krisenzeiten eine Ausgabe von 40 Millionen Euro nötig ist für einen Krieg, mit dem zuerst der angeblich in einer Bergfestung verschanzte Osama Bin Laden gefangen werden sollte, danach die Afghaninnen von ihrem Schleier befreit werden sollten und der am Ende auf eine Regierungsbeteiligung der schon in den Achtzigerjahren einmal „Freiheitskämpfer“ genannten Gotteskrieger und Heroinhändler hinauslaufen dürfte.


Einig darüber, dass die 40 Millionen Euro gar nicht dafür ausgegeben wurden, den Afghanen Freiheit, Demokratie und iPhone zu bringen, sie im Fall eines Misserfolgs also auch gar keine Fehlinvestitionen darstellen, sondern als Solidaritätssteuer, um sich die Sympathie der kriegsführenden USA zu sichern oder wenigstens nicht unangenehm aufzufallen, wenn Letztere die Liste von Freund und Feind durchgehen. Auch wenn die Rendite nicht mehr so sicher ist, seit Nobelpreisträger Paul Krugman bei seinem rezenten Auftritt riet, die Regulierung der Finanzmärkte sei ein Machtkampf zwischen der Londoner City und der New Yorker Wall Street, Luxemburg täte besser daran, sich eine neue Beschäftigung zu suchen.
http://www.land.lu/


an deem sënn
wou sin ech drun ?

de richtege Wee : "Ne rien nier à priori, ne rien affirmer sans preuve."

"Deception is a state of mind and the mind of the State" :thumbup:

12

05.09.2010, 20:33

no der neier Hall um Härebierg, onsem Fliger, onsen Drohnen den 48 Dingoen, den neien missille ginn et dan elo och nach en puer besonnesch camioen (secher besonnesch CO2 aarm)

flott ass datt d der nato hier namsa ewell fir onst d land d auschreiwungen mecht an ankeeft, bestemmt guef et en special prais an all die niedeg arangementer ;)

um CSV- Halsdorf-ministère wor den montant jo dann wuel guer keen thema wie am journal ze liesen wor..... d kriis ass definitiv eriwer


zitat journal vum 02.09.2010

2011 werden 31 neue Lastwagen geliefert

Die Erneuerung des Materials der Luxemburger Armee läuft weiter. Während die „Hummer“-Fahrzeuge bekanntlich nach und nach durch die „Dingo 2“ Panzerwagen von Krauss-Maffei ersetzt werden - Luxemburg hatte insgesamt 48 solcher Gefährte bestellt - wird Scania 2011 31 neue Lastwagen vom Typ G 480 8x8 an die großherzogliche Armee liefern.

Darunter dreizehn mit einem neuartigen Minen- und Kugelschutz. 28 würden mit Hakenladesystemen ausgestattet und drei mit Abschleppplattform. Zum Einsatz kämen die Fahrzeuge vor allem bei Friedensmissionen. Das kündigte der schwedische Lastwagenhersteller gestern in einer Pressemitteilung an. Scania habe in diesem Sinne einen Vertrag mit der NAMSA geschlossen.
Da die Wartungs- und Nachschubsagentur der NATO über das notwendige Know-How verfüge, sei die Ausschreibung über die NAMSA gelaufen, hieß es gestern aus dem Verteidigungsministerium.
Die Anschaffung sei notwendig, da ältere Fahrzeuge an die Grenze ihrer Zuverlässigkeitsdauer gekommen seien und ersetzt werden müssten. Angaben über die Kosten der Operation konnte die Sprecherin des Verteidigungsministeriums gestern nicht machen. Die Ziffern werde man nachreichen


d material
wou sin ech drun ?

de richtege Wee : "Ne rien nier à priori, ne rien affirmer sans preuve."

"Deception is a state of mind and the mind of the State" :thumbup:

13

05.09.2010, 21:00

E puer Camionen stéiren mech zwar net sonnerlech. Am Verglach mat deem fantasteschen Fliiger... ;)
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

14

05.09.2010, 22:28

Da die Wartungs- und Nachschubsagentur der NATO über das notwendige Know-How verfüge, sei die Ausschreibung über die NAMSA gelaufen, hieß es gestern aus dem Verteidigungsministerium.
... esou eng Procedure ass total illegal a verstéisst géint d'Gesetz vum 25 Juni 2009 iwer d '"Marchés Publics".
Ausserdem wann de Gesamtmontant vun der Dépense iwer enger gewessen Somme läit (waat hei wäerd de Fall sin ), da muss d'Ausgab esouguer duerch d'Chamber genehmecht gin.
Mais wéi mer jo wëssen, ënner dem Juncker geet alles a senger Marienprovënz !
Das sogenannte Theodizeeproblem :
Kann oder will Gott das Leid in dieser Welt und die Untaten seiner Kirchenmänner nicht verhindern?
Wenn er es nicht kann, ist er nicht allmächtig, wenn er es nicht will, dann ist er nicht allgütig !

15

05.09.2010, 22:35

E puer Camionen stéiren mech zwar net sonnerlech. Am Verglach mat deem fantasteschen Fliiger... ;)
.... ma d'Erklärung vum Flieger ass dach einfach : de Juncker brauch elo neierdengs e Flieger ( LUX-Airforce One )
fir seng Medaillen an Däitschland ofhuelen ze goen.
Das sogenannte Theodizeeproblem :
Kann oder will Gott das Leid in dieser Welt und die Untaten seiner Kirchenmänner nicht verhindern?
Wenn er es nicht kann, ist er nicht allmächtig, wenn er es nicht will, dann ist er nicht allgütig !

16

06.09.2010, 09:00

31 Camion'en... ech hat geduecht, mer hätten eppes em déi 30 Zaldoten am Auslandsasaz. Hun déi dann och alleguer de Camionsführerschäin?

17

06.09.2010, 21:25

dest waert wuel d erklaerung sinn fir d camioen.....

zitat tagebaltt vum 24/06/2010

Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen ist am Donnerstag auf Arbeitsvisite in Luxemburg. Dabei führte er Gespräche über die geplante Nato-Reform und die zukünftige Ausrichtung des Verteidigungsbündnisses. Die NAMSA in Capellen bleibt trotz Sparplänen vorerst erhalten.

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten muß auch eine Nato sparen. In den kommenden vier Jahren will die internationale Organisation 1, 5 Milliarden Euro einsparen.

Das Verteidigungsbündnis soll nach dem Willen des Nato-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen dadurch schlanker und gleichzeitig schlagkräftiger werden, will heißen, das Geld soll vor allem für einsetzbare Truppen zur Verfügung stehen.

Die Kommandostruktur von derzeit 13.500 Personen soll auf 9.500 verkleinert werden. Dazu soll die Zahl der Nato-Hauptquartiere von heute elf auf zukünftig fünf verringert, und von den 14 Verteidigungsagenturen elf gestrichen werden. Darunter fiele theoretisch auch die NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency) in Capellen.

Vorerst gibt es laut Rasmussen keine Pläne Das Logistik-Zentrum in Capellen zu schließen. Strukturelle Änderungen schließt er allerdings nicht aus. Wie diese aussehen werden steht noch in den Sternen.

In dem Logistiklager, daß seit 1968 in Capellen besteht, arbeiten mehr als 1000 Zivil-Angestellte.

http://www.tageblatt.lu/luxembourg/42287.html
wou sin ech drun ?

de richtege Wee : "Ne rien nier à priori, ne rien affirmer sans preuve."

"Deception is a state of mind and the mind of the State" :thumbup:

18

14.02.2011, 11:04

Onsen Här Halsdorf ass wierklech net ze beneiden mat all sengen däregen Dossieren

Nieft dem Waasserpräis dee säit Joeren schleeft, den villen leaks bei onser Poliss, der Affaire Schlitz / Ries , dem Personalmangel beim Rettungsdéngscht…………

Mee elo huet sech d Trupp vum Härebierg dann och nach zu Wuert gemellt

Net auszedenken wann d Trupp gief op National Feierdag streiken ……

Zitat rtl

Ënneroffizéier-Gewerkschat huet Sträit mam Arméiministerf
Et gëtt zolitte Kaméidi tëscht dem Arméiminsiter an der Gewerkschaft vun den Ënneroffizéier. Et geet ë.a. ëm eng 2-Klasse Gesellschaft bei den Zaldoten.
D'Gewerkschaft hat Enn Januar zwee Bréiwer u politesch Responsabeler geschéckt huet.
Am éischte Bréif ginn de Premier Jean-Claude Juncker an de Chamber-President Laurent Mosar opgefuerdert derfir ze suergen, datt d’Affair vum Chef d’état Major séier a legal geléist gëtt. Deen zweete Bréif war fir de President vun der zoustänneger Chamber-Commissioun Ben Fayot. Do geet et ëm d’Reconversioun vun Zaldoten no hierem Déngscht.
D'Zaldoten, déi elo international an de Krisegebidder ënnerwee sinn, hätten eng Primeur fir an de ëffentlechen Déngscht an dowéinst géif et an Zukunft an der Arméi Spannungen a Problemer ginn, well et zwou Kategorien Zaldote gëtt.
Déi zwee Bréifer hunn tëscht der Gewerkschaft an dem Arméiminister Jean-Marie Halsdorf fir Sträit gesuergt. De Sträit huet sech entretemps berouegt, ouni datt awer d’ Problemer geléist wieren.
http://news.rtl.lu/news/national/95695.html

hei nach den Pannen-Lulu säin Reform Gesetz aus dem Joer 2007

zitat wort 14092007

Die Armeereform ist druckreif Verantwortung nach Möglichkeiten Planungssicherheit bei Auslandseinsätzen und eine bessere Ausbildung stehen im Mittelpunkt

Die Regierung hat die Vorschläge von Verteidigungsminister Jean- Louis Schiltz (CSV) zur Reform der Armee angenommen. Das Großherzogtum will seinen Bündnispflichten gerecht werden und seine Verantwortung nach Möglichkeiten wahrnehmen.
Der Kalte Krieg ist nun lange vorbei und die Sicherheitslage ist eine andere. Mit dem Ende des Gleichgewichts durch nukleare Abschreckung änderten sich auch die Aufgaben für die Luxemburger Armee. Friedens- und Entwicklungsmissionen nahmen mit den Jahren zu. Doch alleine mit Freiwilligen seien diese Herausforderungen nicht mehr zu meistern, so die Erkenntnis von Politik und Generalstab der Armee.
Zurzeit sind 36 Soldaten der Armee an Auslandseinsätzen beteiligt. 23 im Kosovo, neun in Afghanistan, zwei im Libanon und jeweils ein Soldat im Kongo und im Libanon. Luc Frieden hatte während seiner Amtszeit als Verteidigungsminister eine Reform der Armee angeregt, um die Teilnahme der Truppe an internationalen Missionen im Auftrag von Nato, Uno und EU zu gewährleisten. Sein Nachfolger Jean-Louis Schiltz brachte die Reorganisation der Streitkräfte nun zu Papier.
Die Anzahl de Freiwilligen soll von derzeit 430 (inklusive Caporaux) auf 500 (ohne caporaux) aufgestockt werden. Nach der Grundausbildung werden die Soldaten vor die Wahl gestellt, ob sie an Auslandsmissionen teilnehmen wollen. Wer sich freiwillig zum Dienst in den sogenannten UDO (unités de disponibilité opérationnelle) bereit erklärt und geeignet ist, muss in den Einsatz. Das bisher geltende Prinzip der doppelten Freiwilligkeit, freiwilliger Militärdienst und freiwillige Beteiligung an Auslandsmissionen je nach Bedarf, habe seine Grenzen erreicht. Wir brauchen auf Dauer mehr Planungssicherheit, erklärt Jean-Louis Schiltz.
Die Soldaten verpflichten sich für 36 Monate in einer UDO. Derzeit zählt die Armee elf solcher Einheiten, die genaue Zahl soll nach Bedarf festgelegt werden.
Freiwilligen, die zum Dienst in einer UDO bereit sind, wird eine Prämie und eine spätere Superpriorität beim Zugang zum Öffentlichen Dienst in Aussicht gestellt. Schiltz gibt sich zuversichtlich, dass sich durch diese Anreize genügend Soldaten finden werden, die an Auslandseinsätzen teilnehmen wollen. Eine positive Bilanz zieht Colonel Nico Ries nach der Öffnung des Wehrdiensts für EUAusländer. Rund zehn Prozent der Freiwilligen auf Herrenberg haben nicht die Luxemburger Staatsbürgerschaft. Bei den Auslandsmissionen sind die Nicht-Luxemburger verhältnismäßig stärker vertreten, präzisierte der Kommandant des Militärzentrums Lieutenant-Colonel Gaston Reinig.
Die Reform soll die Bildungschancen auf Herrenberg verbessern. Nach der Dienstzeit von 36 Monaten müssen die Freiwilligen an einer obligatorischen Ausbildung von zwölf Monaten teilnehmen, die ihren Eintritt in den Arbeitsmarkt erleichtern soll. Dabei sollen nicht nur die bereits bestehenden Möglichkeiten beim Staatsdienst im Mittelpunkt stehen. Schiltz denkt an eine Logistik- Ausbildung oder eine Schulung für private Sicherheitsdienste.
Näheres soll noch gemeinsam mit dem Bildungs- und dem Arbeitsministerium vorbereitet werden. Nach vier Jahren Wehrdienst kann ein Freiwilliger sich für weitere drei Jahre verpflichten. Am Ende seiner Dienstzeit kann er eine einjährige Umschulung in Anspruch nehmen.
Die Reform sieht unter anderem vor, die Gehälter der Armeeoffiziere jenen der Polizeioffiziere anzugleichen. Der Chef des Generalstabs der Armee soll in Zukunft den Titel General tragen dürfen. Diese Änderung habe man vor allem aus internationalen Erwägungen vorgeschlagen, so Schiltz. Ein neues Konzept für das Militärzentrum auf Herrenberg befinde sich in Ausarbeitung, die Generalüberholung der Räumlichkeiten wurde bereits in Auftrag gegeben.
Laut Jean-Louis Schiltz ermöglicht dieser Reformentwurf, dass Luxemburg seiner 3D-Sicherheitspolitik (Diplomatie, défense, développement) weiter gerecht werden kann. Der entsprechende Gesetzentwurf wird demnächst im Parlament hinterlegt.
http://www.armee.lu/actualites/news.php?…07&news=new_339
wou sin ech drun ?

de richtege Wee : "Ne rien nier à priori, ne rien affirmer sans preuve."

"Deception is a state of mind and the mind of the State" :thumbup:

Jempi

Administrator

Beiträge: 2 590

Wohnort: Beim neien Prisong

Beruf: Meckerer

  • Nachricht senden

19

14.02.2011, 11:21

Onsen Här Halsdorf ass wierklech net ze beneiden mat all sengen däregen Dossieren

Nieft dem Waasserpräis dee säit Joeren schleeft, den villen leaks bei onser Poliss, der Affaire Schlitz / Ries , dem Personalmangel beim Rettungsdéngscht…………

c23y78,

Du hues den IVL vergiess, deen och nach ëmmer net do ass. An och d'Reform vun der IGP, déi jo no der Affär Schmit nees aktuell ginn ass.
"Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it."
Mark Twain

20

14.02.2011, 15:01

IVL- waat as daat dann?
###"Be realistic, expect the impossible!" ### when The Dude meets Che###
### Principe de base: le comp/consommateur a toujours raison parcequ'il est nombreux; comme ca il a l'impression d'etre dans le vrai ###

Ähnliche Themen