Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Jempi

Administrator

  • »Jempi« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 2 590

Wohnort: Beim neien Prisong

Beruf: Meckerer

  • Nachricht senden

21

01.09.2012, 21:09

Zitat

Net méi vill geet den Ament op elektroneschem Plang op Belval-Plaza zu Esch, de Grond ass, datt et fir den Ament kee Stroum méi op dem Site gëtt.
D'Exploitante an d'Police sinn op der Plaz fir nom Problem ze sichen.

Déi ronn 40 Butteker, 7 Restauranten an de Kino bleiwen also bis op weideres däischter. D'Keese ginn net méi, grad ewéi d'Lifter, d'Rulltrapen an de Parking.

http://news.rtl.lu/news/national/306355.html

Tëschend 2 Auer haut de Mëttech an elo haut den Owend kee Stroum am Belval-Plaza? Heescht dat ieren, dass déi bei der Konstruktioun esou vill gespuert hunn, dass et net emol een Noutstroumaggregat gëtt? Do wéilt ech awer net an engem gefëlltenen däischtere Kinossall sëtzen, wann de Stroum ausfällt. Dat ging jo eng schéi Panik ginn.

Nujee, do gouf jo wierklech alles falsch gemaach, wat een nëmme falsch maache kann.
"Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it."
Mark Twain

22

01.09.2012, 22:18

Jempi, dofir brauchs de keen Noutstroumaggregat - an ëffentleche Gebäier ass Noutbeliichtung Virschreft, déi mat Batterien funktionéiert. Aus dem Kino wiers de also ouni grousse Problem erauskomm.

Jempi

Administrator

  • »Jempi« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 2 590

Wohnort: Beim neien Prisong

Beruf: Meckerer

  • Nachricht senden

23

04.09.2012, 14:52

"Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it."
Mark Twain