Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

1

14.07.2008, 09:51

EU an Mëttelmiërunioun, oder d'"Connection"

?( ?( Wat soll dat do dann elo ërem gin?

Fridden, Freiheet, Demokratie seet den Nëckel aus Frankreich an net nëmmen hiën. Solarenergie seet d'Angela. Den Nëckel mëngt och esou kréichen mir d'Emigratioun aus Afrika an den Grëff. Et gin elo Stroosssen gebaut asw. Israel an Palästina verstinn sëch och elo nees, souguër den syreschen Präsident ass présent. Neen wéi schéin dach!!! Eng Welt ouni deen gerëngsten Krich an Streit wëllt den Nëckel opbauen.

Ech warden drop dass bei sënger Kréinung déi 40 Staatschefen déi haut un der Militärparad deelhuëlen och présent sin, ausser natierlech dem Gaddafi. Geseit deen iëren méi weit?

2

14.07.2008, 10:03

Hydra - ech hu mech lo nach net am Détail mat der Geschicht befaasst. Mee wou genau as Deng Kritik?

Dass den Neckel e grousse Braddler as, wesse mer. Mee d'Initiative u sech fannen ech net schlecht...

3

14.07.2008, 10:10

Hydra - ech hu mech lo nach net am Détail mat der Geschicht befaasst. Mee wou genau as Deng Kritik?

Dass den Neckel e grousse Braddler as, wesse mer. Mee d'Initiative u sech fannen ech net schlecht...


Ech wees dass DU dat net schlecht fënns, du bass mat dënger Meenung och net ëleng. Fir mëch ass dat awer alt nees eng Kéiër Theater. Den Nëckel kann sëng Komplexer ofréagéieren, an d'Leit aus deenen Staaten sin och alt nees eng Kéiër net gefroot gin, op sie fir esou ëng Mëttelmiërunioun wären oder net. D'Grousskapital kann nach méi inverstéiëren an huët och déi Staaten besser ënner Kontroll.

Elo sin mir dann zu ongeféiër 40 anstatt zu 27. Wann d'Leit net méi d'accord sin dass d'EU soll erweidert gin, dann machen mir alt ëppes anescht an erweideren no Süden. Was solls!!!

4

14.07.2008, 10:28

Sou wéi ech et verstaanen hun, geet et an éischter Linn em eng Rei grouss Projeten, déi domadder gezielt gefördert a forcéiert ginn. Saachen wéi Infrastruktur, Ëmweltschutz, erneierbar Energien etc - klengt a mengen Oueren duerch aus sennvoll. Dass dat ganz vill mat europäescher Entwécklungshëllef no Nordafrika ze dinn huet weess ech, an dat stéiert mech net am gerengsten.

Dat ganzt schengt als eng relativ labber Kooperatioun ugeluecht ze sinn, an an éischter Linn op eng économesch Zesummenaarbecht ze zielen - zum Beispill wäert eng Transportinfrastruktur tescht den eenzelnen Länner den Handel ennerstetzen. An nom klasseschen Usaz vu Schumann an Monnet maache Länner, déi vill économesch Relatiounen hun, net gäere Krich mateneen.

5

14.07.2008, 13:23

Sou wéi ech et verstaanen hun, geet et an éischter Linn em eng Rei grouss Projeten, déi domadder gezielt gefördert a forcéiert ginn. Saachen wéi Infrastruktur, Ëmweltschutz, erneierbar Energien etc - klengt a mengen Oueren duerch aus sennvoll. Dass dat ganz vill mat europäescher Entwécklungshëllef no Nordafrika ze dinn huet weess ech, an dat stéiert mech net am gerengsten.

Dat ganzt schengt als eng relativ labber Kooperatioun ugeluecht ze sinn, an an éischter Linn op eng économesch Zesummenaarbecht ze zielen - zum Beispill wäert eng Transportinfrastruktur tescht den eenzelnen Länner den Handel ennerstetzen. An nom klasseschen Usaz vu Schumann an Monnet maache Länner, déi vill économesch Relatiounen hun, net gäere Krich mateneen.


Jo @Johnny, dat do ass den offiziellen Text.

Eis EU ass och emol ganz demokratësch an uërdentlech ungangen, just dass mir vum Robert Schumann an dem Jean Monnet hirer Idee den Moment ganz weit eweg sin. Mir gin kontrolléiërt, kréiën Gesetzer virun d'Nuës gesaat, mat deenen mir net d'accord sin, an déi mir net wëllen. D'EU gët erweidert, ouni dass mir ëppes ze soën hun. Eis Firmen wanderen an Bëllëg-Loun-Länner oof. Mat där neier Unioun, huët d'Grousskapital et elo nach méi einfach.

Esou gesin ech dat, an net anescht. Dat anert kënnen sie esou lang ziëhlen wéi sie wëllen, ech gleewen net méi un den Kleeschen. :) :)

6

14.07.2008, 18:51Eis EU ass och emol ganz demokratësch an uërdentlech ungangen, just dass mir vum Robert Schumann an dem Jean Monnet hirer Idee den Moment ganz weit eweg sin.


Ech mengen net, zumindest net an deenen Beräicher déi's Du kritiséiers. De Plang vu Monnet & Schumann woer emmer eng enk politesch Unioun, déi den Fridden an Europa giff garantéiren, an de Wee dohinner woer eng économesch Verflechtung vun den nationalen Interessen, déi net reckgängeg ze maachen wir. Jo, se hun deemols net un d'osteuropäesch Länner geduecht, mee dat hat mam Stalin a sengem Bloc ze dinn...

7

14.07.2008, 19:07Eis EU ass och emol ganz demokratësch an uërdentlech ungangen, just dass mir vum Robert Schumann an dem Jean Monnet hirer Idee den Moment ganz weit eweg sin.


Ech mengen net, zumindest net an deenen Beräicher déi's Du kritiséiers. De Plang vu Monnet & Schumann woer emmer eng enk politesch Unioun, déi den Fridden an Europa giff garantéiren, an de Wee dohinner woer eng économesch Verflechtung vun den nationalen Interessen, déi net reckgängeg ze maachen wir. Jo, se hun deemols net un d'osteuropäesch Länner geduecht, mee dat hat mam Stalin a sengem Bloc ze dinn...


Dann hat et eben mat den Russen ze din, mir ass et och egal, mee esou wéi mir den Moment ver****t gin, sin mir et virdrun net gin.

Ähnliche Themen