Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

221

05.05.2011, 13:40

Feier um STASCE

Vill ass do jo niet ze liesen...

Huet do een gemengt, Leuchtspurmuni ze testen, oder... :golly:
Keint jo och eng bautechnesch Noutwendegkeet gewierscht sin
Genuch gepickt... :censored:
Anarore

222

05.05.2011, 16:16

Den Schued schengt sech jo a Grenzen ze halen...
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

223

05.05.2011, 16:43

Den Schued schengt sech jo a Grenzen ze halen...
Gesait niet no groussem Schued aus... ass och gudd esou...

Detailer wärte mer dann jo irgendwann gewuer gin ... oder och niet.

Zu Ierchternach herrscht schons eng komesch Philosophie wat d'Kommunikatioun betrefft. Als Beispill: Op der Generalversammlung (dei emol eng Keier ganz gudd besicht wor) goufen d'Memberszuelen presenteiert an et wor gudd, dat ech um Hocker soutz: knapps iwert 1800 Membres payants!! Den Präsi sot, op een Zouried aus dem Sall, (dat wann dei all do regelmässeg um Stand wieren, se beiss missen ausbauen) dat et duer geif goen, dat se Membres payant wieren :golly: Dat seet dach wuel genuch!!!
Anarore

224

05.05.2011, 17:02

1800 Membres payants
Wees ech. Wärten sech finanziell och gutt do stoen :D
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

225

06.05.2011, 08:51

Yep, si stinn finanziell ganz gudd do. Muss een awer och fairerweis ernimmen, dat et een Stand mat eng groussen Infrastruktur ass (d'Qualiteit vun den Anlagen loosen ech emol op der Sait). An fir dat ganz um laafen ze haalen, an - wann och nemmen sporadesch - d'Reparaturärbeschten verschlengen een Heede Geld !!! Dat Ganzt huet Aussmossen vun enger klenger Entreprise!
Anarore

226

06.05.2011, 09:08

d'Reparaturärbeschten verschlengen een Heede Geld
So mir et net...!
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

227

06.05.2011, 15:55

Grad op Youtube fonnt

Gudd dat d'Duskussioun hei am Land nach niet op dem Punkt ass, ewei an Daitschland. Mais ech mengen, et ass nemmen eng Fro vun der Zait!!
Anarore