Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

1

20.11.2011, 11:18

Flight Simulator X

Salut.

"Spillt" hei een Flight Simulator X?

Ech hu mir doheem e klengen Simulator zesumme gebaut

2

21.11.2011, 09:32

Kretjeft, bass nawell gudd equipéiert ;)

Ech hu virun Joeren gären Flight Simulator gespillt, awer ni sou intensiv, e klengen Joystick ass mer emmer duergaangen. Mee dat woer zu Zäiten vum FS2002 oder sou...

3

22.11.2011, 22:43

Oh ech haat eng Zäit keng Loscht mei mee lo hun ech mech erem dru gesaat. Hu mer eng helle Wull Add Ons kaaf an och e puer professionell Jumbos well emmer nemme mat Sichtflug fleihen mat enger Cessna gett langweileg ;)
Hun dei 3 Monitoren elo awer mat engem 107 cm LCD TV ersaat an 2 normal Monitoren lenks a rechts un d Mauer gehaangen. Lo fehlen just nach G-Kräften fir eng perfekt Simulation ;))

Ähnliche Themen