Sie sind nicht angemeldet.

1

09.01.2011, 18:10

Regular Expressions

Jooohnniiiieeeee,

ech wees, dass du Fan dovunner bass an du wees, dass ech mech schwéier domadder dinn, dofir meng Fro:

firwat gett dat hei

Zitat

^\w{3} [ :0-9]{11} [._[:alnum:]-]+ sSMTP\[[0-9]+\]: SSL connection using [-[:alnum:]]+$
an dat hei

Zitat

Jan 9 17:02:06 babylon5 sSMTP[2373]: SSL connection using RSA_ARCFOUR_MD5
kee Match?

Zil: ech verfeineren d'Logcheckreegelen an dat do ass déi läschten Zeil, déi ech net erausgefiltert kréien. Den Här Gugel wees och keng Hellef méi...

Eng Iddi?
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

2

09.01.2011, 18:44

Ouni et elo noprobéiert ze hun, kéint ech mer virstellen, dass den _ de Problem ass, dee get net vun alnum gematcht.

Setz einfach en .+ (een oder méi characters), da bass de fierdeg.

3

09.01.2011, 19:13

Esou?

Zitat

^\w{3} [ :0-9]{11} [._[:alnum:]-]+ sSMTP\[[0-9]+\]: SSL connection using .+
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

4

09.01.2011, 21:09

Schengt ze klappen, merci :)
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme