Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

1

19.04.2012, 09:26

Java

Ech liesen mech grat an Java eran an hunn do eng Fro/Iddi:

Am OpenOffice hunn ech mat Hëllef vun Starbasic eng Auswertungsprozeduer opgestallt fir eis Schéissconcoursen auszewerten. Lo froën ech mech ob et mat Java méiglech/sënnvoll ass amplaz Variablen wéi Manche, Numm, Virnumm, Punktzuel Série1, Punktzuel Série2, etc.... ze erstellen, een dat net alles an engem Array kann/soll ënnerbrengen. En Array mat 2 Dimensiounen sollt d'Funktiounen vun engem Spreadsheet erfëllen. En Array kann een, souvill ech wees, och triéiren. Wann e sech filtren léisst wieren bal all Konditiounen erfëllt. An deem Array sollten ca. 100 Variablen an ca. 100 Fäll ënnerbruecht ginn.

Kennt ee sech domat e bësschen aus?
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

Ähnliche Themen