Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: LUX-FORUM. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Europäer

unregistriert

41

13.08.2008, 10:21

@ Hydra

Et schéint sech nach net vill, oder guër näischt gedinn ze hunn, betreffend déi "Fatal error", nach ëmmer daatselwecht ! Déi lescht Deeg, haat ech alt erëm de Problem, geraad esou, wéi haut de moien och, dobäi waar ech amgaangen e Post fortzeschécken, deen natiirlech elo erëm fleeten gaangen ass. Et nervt ! :cursing:

42

13.08.2008, 11:16

@Europäer,

bei mir war et och genau dat selwecht den moiën, gëschter asw. Wees de fir mir Frechheeten ze machen, ass den @Mysteri gudd, mee fir deen Problem ze léisen schéint iërgentswéi keen do ze sin. Ech hun ës saat. :cursing:

43

13.08.2008, 11:17

D'nächst Woch këmmeren ech mech drem :)
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

44

13.08.2008, 11:24

D'nächst Woch këmmeren ech mech drem :)


@Änder,
mach dat, mee du wees jo dass keen dir d'Schold hei gët.

45

13.08.2008, 11:26

Jo, dat wees ech :)
Mee wat ech soen wollt: virun nächstem Méinden loossen ech mir d'Laun net verdierwen..... dat mecht d'Wieder schon genuch ;)
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

46

13.08.2008, 11:40

Jo, dat wees ech :)
Mee wat ech soen wollt: virun nächstem Méinden loossen ech mir d'Laun net verdierwen..... dat mecht d'Wieder schon genuch ;)


Wees dë @Änder, ech loossen mir d'Laun och net verdiërwen, wann ët net méi geet schreiwen mir eben net méi, gell du. :D :D :D Ab haut kann souwiesou jiddenreen, deen mir domm kënnt mëch, well ech hun Congé bis ë Méindën. :) :)

Maranello_M

Administrator

Beiträge: 209

Wohnort: Esch-sur-Alzette

  • Nachricht senden

47

13.08.2008, 12:53

ECH WELL OCH CONGE :-(
Eine eigene Meinung ist ein Luxus, den sich nicht viele Menschen leisten. (Alfred Polgar, österr. Schriftsteller u. Kritiker, 1873-1955)

Europäer

unregistriert

48

13.08.2008, 13:23

@ Hydra

Och wann et nëmmen e kuerze Congé ze si schéint, wënschen ech dir, dass de e puer schéiner Deeg verbréngs, ouni irgendeng "Fatal error". :)

@ Änder

Looss der d'Laun net verdiewen. D'Liewen ass sauer genug. Du kanns jo näischt fiir déi Problemer. ;)

@ Maranello

Ech leide matt dir. Zënter 2 Joër sinn ech am "éiwege" Congé (Pensioun). Ech weess awer nach ganz gudd wéi et ass, wann een no Congé verlaangert. Ech hunn daat laang genug mattgemaach. :)

49

13.08.2008, 15:17

@Europäer,

merci, ech muss hei eraus aus deem Land. Fuëhren awer ëréischt ë Freidëg den moiën bis ë Sondeg den owend, dat sin alt schon 3 Deeg, d'ass alt dat.

@Maranello,

du huës all 6 Wochen Congé, komm elo beklo dëch net. ;)

Maranello_M

Administrator

Beiträge: 209

Wohnort: Esch-sur-Alzette

  • Nachricht senden

50

14.08.2008, 12:09

Schaffen den Moment awer :)

Ohh hei den Männi huet Logo vun dem Betrieb ^^ um Fendel : :roudeléiw:
Eine eigene Meinung ist ein Luxus, den sich nicht viele Menschen leisten. (Alfred Polgar, österr. Schriftsteller u. Kritiker, 1873-1955)

51

14.08.2008, 16:18

Schaffen den Moment awer :)

Ohh hei den Männi huet Logo vun dem Betrieb ^^ um Fendel : :roudeléiw:


Du wärs mir jo awer elo hei net wëllen verklickeren, dass du 10 Wochen schaffen gees? ;) ;)

52

14.09.2008, 23:26

Kaum nees hei, an schon geet ët deen Forum nees nët

Ass deen Problem nach ëmmer nët geléist?

Fatal error: Invalid SQL: SELECT wbb_user.*, wbb_user.userID AS wbbUserID, GROUP_CONCAT(DISTINCT whitelist.whiteUserID ORDER BY whitelist.whiteUserID ASC SEPARATOR ',') AS buddies, GROUP_CONCAT(DISTINCT blacklist.blackUserID ORDER BY blacklist.blackUserID ASC SEPARATOR ',') AS ignoredUser, GROUP_CONCAT(DISTINCT groups.groupID ORDER BY groups.groupID ASC SEPARATOR ',') AS groupIDs, GROUP_CONCAT(DISTINCT languages.languageID ORDER BY languages.languageID ASC SEPARATOR ',') AS languageIDs,user_option.*, user.* FROM wcf1_user user LEFT JOIN wbb1_1_user wbb_user ON (wbb_user.userID = user.userID) LEFT JOIN wcf1_user_whitelist whitelist ON (whitelist.userID = user.userID) LEFT JOIN wcf1_user_blacklist blacklist ON (blacklist.userID = user.userID) LEFT JOIN wcf1_user_to_groups groups ON (groups.userID = user.userID) LEFT JOIN wcf1_user_to_languages languages ON (languages.userID = user.userID) LEFT JOIN wcf1_user_option_value user_option ON (user_option.userID = user.userID) WHERE user.userID = 14 GROUP BY user.userID LIMIT 1 OFFSET 0

You get more information about the problem in our knowledge base: http://www.woltlab.com/help/?code=2006

Information:
error message: Invalid SQL: SELECT wbb_user.*, wbb_user.userID AS wbbUserID, GROUP_CONCAT(DISTINCT whitelist.whiteUserID ORDER BY whitelist.whiteUserID ASC SEPARATOR ',') AS buddies, GROUP_CONCAT(DISTINCT blacklist.blackUserID ORDER BY blacklist.blackUserID ASC SEPARATOR ',') AS ignoredUser, GROUP_CONCAT(DISTINCT groups.groupID ORDER BY groups.groupID ASC SEPARATOR ',') AS groupIDs, GROUP_CONCAT(DISTINCT languages.languageID ORDER BY languages.languageID ASC SEPARATOR ',') AS languageIDs,user_option.*, user.* FROM wcf1_user user LEFT JOIN wbb1_1_user wbb_user ON (wbb_user.userID = user.userID) LEFT JOIN wcf1_user_whitelist whitelist ON (whitelist.userID = user.userID) LEFT JOIN wcf1_user_blacklist blacklist ON (blacklist.userID = user.userID) LEFT JOIN wcf1_user_to_groups groups ON (groups.userID = user.userID) LEFT JOIN wcf1_user_to_languages languages ON (languages.userID = user.userID) LEFT JOIN wcf1_user_option_value user_option ON (user_option.userID = user.userID) WHERE user.userID = 14 GROUP BY user.userID LIMIT 1 OFFSET 0
error code: 2006
sql type: MySQLDatabase
sql error: MySQL server has gone away
sql error number: 2006
sql version:
file: /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/system/database/MySQLDatabase.class.php (116)
php version: 5.2.3
wcf version: 1.0.7
date: Sun, 14 Sep 2008 21:11:03 +0000
request: /
referer:


Stacktrace:
#0 /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/system/database/Database.class.php(116): MySQLDatabase->sendQuery('SELECT ??wbb_us...', 1, 0)
#1 /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/data/user/User.class.php(61): Database->getFirstRow('SELECT ??wbb_us...')
#2 /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/system/session/UserSession.class.php(31): User->__construct(14, NULL, NULL, NULL)
#3 /home/www/web1181/web1181u1/html/lib/data/user/WBBUserSession.class.php(30): UserSession->__construct(14, NULL, NULL)
#4 /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/system/auth/UserAuthDefault.class.php(77): WBBUserSession->__construct(14)
#5 /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/system/auth/UserAuthDefault.class.php(57): UserAuthDefault->getUserAutomatically(14, '17d351ad26cad80...', 'WBBUserSession')
#6 /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/system/session/CookieSessionFactory.class.php(34): UserAuthDefault->loginAutomatically(true, 'WBBUserSession')
#7 /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/system/session/SessionFactory.class.php(71): CookieSessionFactory->create()
#8 /home/www/web1181/web1181u1/html/lib/system/WBBCore.class.php(201): SessionFactory->get()
#9 /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/system/WCF.class.php(91): WBBCore->initSession()
#10 /home/www/web1181/web1181u1/html/global.php(18): WCF->__construct()
#11 /home/www/web1181/web1181u1/html/index.php(7): require_once('/home/www/web11...')
#12 {main}

53

15.09.2008, 22:35

An nach eng Kéiër:

Fatal error: Invalid SQL: SELECT userOnlineTimerLastactivity, userOnlineTimerOnlinetime FROM wcf1_user WHERE userID = 14

You get more information about the problem in our knowledge base: http://www.woltlab.com/help/?code=2006

Information:
error message: Invalid SQL: SELECT userOnlineTimerLastactivity, userOnlineTimerOnlinetime FROM wcf1_user WHERE userID = 14
error code: 2006
sql type: MySQLDatabase
sql error: MySQL server has gone away
sql error number: 2006
sql version:
file: /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/system/database/MySQLDatabase.class.php (116)
php version: 5.2.3
wcf version: 1.0.9
date: Mon, 15 Sep 2008 20:17:33 +0000
request: /
referer:


Stacktrace:
#0 /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/system/event/listener/UOTListener.class.php(29): MySQLDatabase->sendQuery('SELECT userOnli...')
#1 /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/system/event/EventHandler.class.php(117): UOTListener->execute(Object(IndexPage), 'IndexPage', 'readParameters')
#2 /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/system/event/EventHandler.class.php(142): EventHandler::executeInheritedActions(Object(IndexPage), 'readParameters', 'IndexPage', 'readParameters@...')
#3 /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/page/AbstractPage.class.php(44): EventHandler::fireAction(Object(IndexPage), 'readParameters')
#4 /home/www/web1181/web1181u1/html/lib/page/IndexPage.class.php(23): AbstractPage->readParameters()
#5 /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/page/AbstractPage.class.php(35): IndexPage->readParameters()
#6 /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/util/RequestHandler.class.php(63): AbstractPage->__construct()
#7 /home/www/web1181/web1181u1/html/wcf/lib/util/RequestHandler.class.php(100): RequestHandler->__construct('Index', Array, 'page')
#8 /home/www/web1181/web1181u1/html/index.php(8): RequestHandler::handle(Array)
#9 {main}

54

16.09.2008, 07:41

Wien huet nach deen Problem? Well bäi mir kennt et quasi net méi vir? Nach aner Leit? Meld iech w.e.g. ier ech bäi Root uklappen :)
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

55

16.09.2008, 07:52

Wien huet nach deen Problem? Well bäi mir kennt et quasi net méi vir? Nach aner Leit? Meld iech w.e.g. ier ech bäi Root uklappen :)


@Änder,

ech wär och frou wann jiddereen sëch géing mellen, deen den Problem huët. Ech verstinn dat nët. All Site fonktionéiërt bei mir wonnderbar, just den Lux-Forum nët. Gëschter Owend war ët an engem Stëck den Fall. Ech hun ët finalement opgin, nach hei ze liësen.

Ët passéiërt bei mir och nëmmen Owens.

56

16.09.2008, 07:54

Ët passéiërt bei mir och nëmmen Owens
Ahsou?

:rolleyes: :D :whistling:
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

57

16.09.2008, 08:07

Ët passéiërt bei mir och nëmmen Owens
Ahsou?

:rolleyes: :D :whistling:


Jo @Änder,

ab 9.00 Auer owens ass ët mir baal nët méi méiglech hei eranzekommen. Fannen dat och komësch, ass awer esou.

58

16.09.2008, 08:09

guten morgen änder@

wie hydra @schon geschrieben hat abends ist der seitenaufbau sehr schlecht !

und dann stürzt alles ab futti ... 8o

die lux foren werden halt sehr begehrt sein :roudeléiw:,da gibts die neuesten nachrichten :thumbsup:

aber lieb von dir änder,dass du dich beim server erkundigst .danke !


Danke @muc-angel, dass du dich meldest! :) Irgendwie kam es mir so vor als würde ich hier vorgeführt als etwas wirr im Kopf, da nur ich mich gemeldet habe.

59

16.09.2008, 08:34

Kengesfalls Hydra, mee déi eng Bemierkung vun Dir war e bessi zweedeiteg, dofir mäin Smiley ;)
Ech schreiwen Root mol nees...
Politik ist die Kunst, die Bürger immer wieder so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie glauben, die dabei entstehende Reibungshitze sei Nestwärme

60

16.09.2008, 08:58

Kengesfalls Hydra, mee déi eng Bemierkung vun Dir war e bessi zweedeiteg, dofir mäin Smiley ;)
Ech schreiwen Root mol nees...


Et war och net direkt fir dëch gemëngt, mee ech kommen mir ganz einfach blöd fir, wann nëmmen ech mëch mellen. Et kann jo awer net sin, dass dat just beim @muc-angel an bei mir den Fall ass. Den @mJANG, den @Macciavelli etc... schreiwen och owens an missten deen Problem och gehaat hun.

Ähnliche Themen